Lời Đức Thiện

Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh

2020-08-10
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật(3 lần) Khai Kinh KệVô thượng thậm thâm vi diệu phápBá thiên vạn kiếp nan tao ngộNgã k...

Xây dựng chính kiến, khỏi phải đi đường vòng

2016-11-10
Bất luận là Phật giáo Hán truyền, Phật giáo Tạng truyền hay Phật giáo Nam truyền; bất luận chúng ta học tông phái nà...

Có vô minh, cho nên không nhìn thấy ánh sáng

2016-10-06
Tất cả mọi vật chất trên đời này, nói cho cùng bản chất đều là một loại năng lượng, một loại ánh sáng; thân thể con ...

Mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình

2016-09-23
Thế gian chú trọng sự thành công bên ngoài, Phật pháp mượn những việc bên ngoài để mài dũa tâm mình. Khi mới bắt đầu...

Nhận thức và bị nhận thức

2016-05-06
Một người sống trên đời vì sao lại phải chịu đủ thứ hạn chế? Luôn cảm thấy không tự tại, không tự do, bị hạn chế đủ ...

Giá trị tồn tại của sinh mạng

2016-04-02
Chỉ có chúng ta thật sự nhìn kĩ những gì mình làm, bản thân nó có ý nghĩa gì, cứu cánh của sự việc ấy có ý nghĩa gì,...