Xây dựng chính kiến, khỏi phải đi đường vòng

2016-11-10 10:49

    Bất luận là Phật giáo Hán truyền, Phật giáo Tạng truyền hay Phật giáo Nam truyền; bất luận chúng ta học tông phái nào, kinh luận nào; hay thường ngày chúng ta nghe pháp, tư duy; việc xây dựng chính kiến là vô cùng quan trọng. Nếu không xây dựng được chính kiến, chúng ta sẽ không thể phát tâm một cách sâu sắc được. Như thế, quá trình tu đạo của chúng ta sẽ lặp đi lặp lại, quẩn quẩn quanh quanh, cứ quanh quẩn một chỗ trên con đường khúc khuỷu quanh co. Chỉ khi chúng ta có được chính kiến của Phật pháp thì mới có thể dùng cái tâm vô phân biệt, tâm vô sở đắc, dùng cái tướng vô sai biệt của các pháp mà nhận thức thế gian; mới có thể không bị cái danh và tướng của thế gian làm cho rối loạn.


    Trong suốt quá trình chúng ta nghe kinh, học Phật; có người đi từ cạn tới sâu, có người thì lại đi từ sâu tới cạn. Bất kể từ cạn tới sâu hay từ sâu tới cạn, mấu chốt là nhận thức vấn đề như thế nào; nhận thức từ bản chất của pháp hay nhận thức từ sự phát tâm của bản thân chúng ta;hai cái này không giống nhau. Nhận thức trên bản chất của pháp thì chính kiến sâu sắc nhất. Tuy chúng ta bắt đầu từ cái chính kiến sâu sắc nhất ấy và lấy đó làm nền tảng tu hành cũng như tư duy, nhưng không có nghĩa là ngay lập tức chúng ta có thể làm được. Chúng ta chỉ có thể tạm gọi là làm được một chút; hoặc chỉ có thể nói là huân tập được chính kiến, huân tập được bồ đề tâm mà thôi; tức là một phần nho nhỏ, một cành lá nhỏ của cây đại thụ chính kiến mà thôi; bởi vì Phật pháp quá thù thắng, sâu xa vô cùng tận. Bắt đầu từ cạn nghĩa là sao? Phật pháp bao gồm cả thiện pháp thế gian và thiện pháp xuất thế gian. Thiện pháp thế gian bản thân nó vô cùng nhiều, nếu chúng ta bắt đầu tu từ thiện pháp thế gian, có thể suốt cuộc đời này cũng chỉ làm được một chút việc tốt, tích lũy được chút ít nghiệp lành, hai cái này khác nhau. Cho nên, Phật giáo đại thừa, vừa mới tu là bắt tay ngay vào chỗ thậm thâm, viên mãn nhất của Phật pháp, nhưng khi áp dụng thực hành thì lại đi từng bước, từng bước một. Hai vấn đề này không giống nhau.

昵称:
内容:
验证码:
提交评论